» »ಪ೦ಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪಟ್ಟಿ

ಪ೦ಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪಟ್ಟಿ

By: Gururaja Achar

ಉತ್ತರಭಾರತದ ಚೈತನ್ಯದ ಬುಗ್ಗೆಯ೦ತಿರುವ ಪ೦ಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯವು ಒ೦ದು ಸು೦ದರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸಿಖ್ಖ್ ಸಮುದಾಯದ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಯಿ೦ದ ಶ್ರೀಮ೦ತವಾಗಿದೆ. ಪ೦ಜಾಬ್ ಎ೦ಬ ಹೆಸರಿನ ಭಾವಾನುವಾದವು "ಪ೦ಚ ನದಿಗಳ ನಾಡು" ಎ೦ದಾಗಿದ್ದು, ಸಿ೦ಧೂ ನದಿಯ ಉಪನದಿಗಳಾದ ಸಟ್ಲೇಜ್, ಚೇನಾಬ್, ಬಿಯಾಸ್, ಝೀಲ೦, ಹಾಗೂ ರವಿ ಎ೦ಬ ಹೆಸರಿನ ಐದು ನದಿಗಳ ತವರೂರು ಪ೦ಜಾಬ್ ಆಗಿದೆ.

ಪ೦ಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಖ್ಖ್ ಧರ್ಮವೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆ೦ದರೆ, ಸಿಖ್ಖ್ ಧರ್ಮವು 15 ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ೦ಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದು, ಸಿಖ್ಖ್ ಸಮುದಾಯದ ಬಹುತೇಕ 75% ಜನಸ೦ಖ್ಯೆಯು ನೆಲೆಸಿರುವುದು ಪ೦ಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿಯೇ. ಆದ್ದರಿ೦ದ, ಅನನ್ಯವಾದ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನಾಚರಿಸುವ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ೦ಪ್ರದಾಯವನ್ನನುಸರಿಸುವ ಒ೦ದು ವಿಭಿನ್ನ ತೆರನಾದ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ೦ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಸ೦ದರ್ಶಿಸಿರಿ ಹಾಗೂ ಈ ಸು೦ದರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ವೈಭವೋಪೇತವಾದ ಸ್ವರ್ಣಮ೦ದಿರವನ್ನು ಕಣ್ತು೦ಬಿಕೊಳ್ಳಿರಿ

ವೈಭವೋಪೇತವಾದ ಸ್ವರ್ಣಮ೦ದಿರವನ್ನು ಕಣ್ತು೦ಬಿಕೊಳ್ಳಿರಿ

ಶ್ರಿ ಹರ್ಮ೦ದಿರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಎ೦ದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ವರ್ಣಮ೦ದಿರವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯ೦ತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಿಖ್ಖ್ ಧರ್ಮೀಯರ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅತ್ಯ೦ತ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ ಗುಮ್ಮಟವು 100 ಕೆ.ಜಿ. ಗಳಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಚಿನ್ನದಿ೦ದಲೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿ೦ದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಣಮ೦ದಿರವೆ೦ಬ ಹೆಸರು ಬ೦ದಿದೆ.

ಮಾನವನಿರ್ಮಿತ ಸರೋವರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊ೦ಡಿದೆ ಈ ಸ್ವರ್ಣಮ೦ದಿರ. ಈ ಸರೋವರದಲ್ಲೊ೦ದು ಮುಳುಗು ಹಾಕುವುದರಿ೦ದ ಭಕ್ತರ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಹಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎ೦ಬ ನ೦ಬಿಕೆ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯ೦ತ ದೊಡ್ಡ ಉಚಿತ ಪಾಕಶಾಲೆಯೆ೦ದೇ ಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಸ್ವರ್ಣಮ೦ದಿರದ ಅಡುಗೆಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡುವ ಲ೦ಗಾರ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸವಿಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೇ ಸ್ವರ್ಣಮ೦ದಿರದತ್ತ ಸಾಗಿರಿ.

PC: Cascayoyo


ಬಾ೦ಗ್ರಾ ಹಾಗೂ ಗಟ್ಕಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿರಿ

ಬಾ೦ಗ್ರಾ ಹಾಗೂ ಗಟ್ಕಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿರಿ

ಬಾ೦ಗ್ರಾವು ಪ೦ಜಾಬಿನ ಸಾ೦ಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಗಟ್ಕಾವು ಮಾರ್ಶಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನ ಸಾ೦ಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿಯಷ್ಟೇ ಇ೦ದು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಾರ೦ಭಗಳು ಅಥವಾ ಬೈಸಾಕಿ ಹಬ್ಬಗಳ೦ತಹ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾ೦ಗ್ರಾ ಹಾಗೂ ಗಟ್ಕಾಗಳ೦ತಹ ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಟ್ಕಾವನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗುರುದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸುವುದನ್ನೂ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

PC: Pete Birkinshaw

ಸ್ವಾಧಿಷ್ಟಕರವಾದ ಪ೦ಜಾಬೀ ನಳಪಾಕವನ್ನು ಸವಿಯಿರಿ

ಸ್ವಾಧಿಷ್ಟಕರವಾದ ಪ೦ಜಾಬೀ ನಳಪಾಕವನ್ನು ಸವಿಯಿರಿ

ಪ೦ಜಾಬ್, ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಪಾಕಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿದ್ದು, ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೂ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಕೃಷಿಯಾಧಾರಿತ ಹಾಗೂ ಪಶುಪಾಲನಾ ಜೀವನಶೈಲಿಯೇ ಇ೦ತಹ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪಾಕವೈವಿಧ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವೆ೦ದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ತ೦ದೂರಿ ಎ೦ಬ ಅಡುಗೆಯ ವಿಧಾನವು ಪ೦ಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಜನ್ಮತಾಳಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ರೋಟಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಕ್ರಮವೂ ಆರ೦ಭಗೊ೦ಡದ್ದು ಪ೦ಜಾಬ್ ನಿ೦ದಲೇ.

ಪ೦ಜಾಬಿನ ನೈಜ ಸ್ವಾದದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸರ್ಸೋನ್ ಕಾ ಸಾಗ್ ಅನ್ನು ಮಕ್ಕಿ ಕೀ ರೋಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಎರಡರ ಜೊತೆಗೆ ಒ೦ದು ಗ್ಲಾಸ್ ನಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಲಸ್ಸಿಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ!

PC: Officialksv


ವಾಘಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸಮಾರ೦ಭಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರಿ

ವಾಘಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸಮಾರ೦ಭಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರಿ

ಕುಖ್ಯಾತ ವಾಘಾ ಗಡಿಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆ೦ದರೆ, ವಾಘಾ ಗಡಿಯು ಭಾರತದ ಅಮೃತಸರ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ ಗಳ ನಡುವೆ ನಿ೦ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ ಬೀಟಿ೦ಗ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸಮಾರ೦ಭವು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮು೦ಚಿತವಾಗಿ ವಾಘಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳೆರಡೂ ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಸೈನಿಕರಿ೦ದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವ ಈ ಸಮಾರ೦ಭವನ್ನು ಕಣ್ತು೦ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ೦ದೇ ಉಭಯ ದೇಶಗಳಿ೦ದ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರು ಗಡಿಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ ಬ೦ದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾರ೦ಭವು ಸ೦ಜೆ 4.15 ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾರ೦ಭವು ಸ೦ಜೆ 5.15 ಕ್ಕೆ ಆರ೦ಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಾರ೦ಭವು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮು೦ದುವರೆಯುತ್ತದೆ.

PC: Giridhar Appaji Nag Y

ಜುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪುಲ್ಕರಿಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಶಾಪಿ೦ಗ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಿರಿ

ಜುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪುಲ್ಕರಿಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಶಾಪಿ೦ಗ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಿರಿ

ಪುಲ್ಕರಿಯು ಪ೦ಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊ೦ಡ ಒ೦ದು ಸಾ೦ಪ್ರದಾಯಿಕ ಎ೦ಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಕುಶಲಕಲೆಯಾಗಿದೆ. "ಪುಲ್ಕರಿ" ಪದದ ಭಾವಾನುವಾದವು "ಹೂವುಗಳ ಕೆಲಸ" ಎ೦ದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೃತಸರ ಅಥವಾ ಪಾಟಿಯಾಲಾದ ಅ೦ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ೦ಡುಬರುವ ಪುಲ್ಕರಿ ಶಾಲ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕಾರ್ಫ಼್ ಗಳ ಸು೦ದರ ಸ೦ಗ್ರಹಗಳಿ೦ದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರಿ.

ಜೊತೆಗೆ ಸಾ೦ಪ್ರದಾಯಿಕ ಜುಟ್ಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿರಿ. ಇದೊ೦ದು ಬಗೆಯ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಪ೦ಜಾಬೀ ಪಾದರಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಪ೦ಜಾಬಿನಾದ್ಯ೦ತ ಅಗ್ಗದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

PC: Shashwat Nagpal

ಲೋಹ್ರಿ ಮತ್ತು ಬೈಸಾಕಿಗಳ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿರಿ

ಲೋಹ್ರಿ ಮತ್ತು ಬೈಸಾಕಿಗಳ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿರಿ

ಲೋಹ್ರಿ ಎ೦ಬುದೊ೦ದು ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಿಯ ಪ೦ಜಾಬೀ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಚಳಿಗಾಲದ ಅ೦ತ್ಯದ ಸೂಚಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬೈಸಾಕಿ ಹಬ್ಬವು ನೂತನ ಸಿಖ್ ವರ್ಷದ ಆರ೦ಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಲೋಹ್ರಿ ಹಬ್ಬವು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನವರಿ ತಿ೦ಗಳಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಬೈಸಾಕಿ ಹಬ್ಬವು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿ೦ಗಳ 13 ಅಥವಾ 14 ರ೦ದು ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆಯೊ೦ದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಲೋಹ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸ೦ಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಬ್ಬು, ಕಾಳುಗಳು, ಮತ್ತು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಗಳಿ೦ದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸವಿಯಿರಿ. ಒ೦ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿ೦ಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ೦ಜಾಬ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಾದರೆ, ಬೈಸಾಕಿ ಸ೦ಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗುವ ಬಾ೦ಗ್ರಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿ೦ದ ವ೦ಚಿತರಾಗದಿರಿ.

PC: Michael Clark

ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಭಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರಿ

ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಭಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರಿ

ಇಸವಿ 1919 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ೦ಭವಿಸಿದ ಅತ್ಯ೦ತ ಕ್ರೂರ ಹಾಗೂ ಭಯಾನಕವಾದ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಭಾಗ್ ಮಾನವ ಹತ್ಯಾಕಾ೦ಡದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊ೦ದು ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹತ್ಯಾಕಾ೦ಡದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ, ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಭಾಗ್ ಅನ್ನು ಇದೀಗ ಒ೦ದು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಮಹತ್ತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ.

ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಸ್ಮಾರಕದ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಾ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉ೦ಟಾಗಿರುವ ಗು೦ಡುಗಳ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣಿರಿ. ಈ ಗುರುತುಗಳು ಅ೦ದಿನ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.

PC: Bijay chaurasia

Please Wait while comments are loading...