ನಳಂದಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

ಮುಖಪುಟ » ಸ್ಥಳಗಳು » ನಳಂದ » ಚಿತ್ರಗಳು
1/16
ನಳಂದಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಿಹಾರ್ ಶರೀಫ್
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/16
ನಳಂದಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಾವಾಪುರಿ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
3/16
ನಳಂದಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹುವೇನ್ ತ್ಸಾಂಗ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಭಾಂಗಣ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
4/16
ನಳಂದಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹುವೇನ್ ತ್ಸಾಂಗ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸಭಾಂಗಣ
Photo Courtesy : bstdc.bih.nic.in
5/16
ನಳಂದಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಳಂದಾ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ
Photo Courtesy : bstdc.bih.nic.in