ಜೋಧಪುರ್ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/19
ಜೋಧಪುರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೆಹ್ರಾನ್ಗಡ್ ಕೋಟೆ - ಒಂದು ಸುಂದರ ಕೋಣೆ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/19
ಜೋಧಪುರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೆಹ್ರಾನ್ಗಡ್ ಕೋಟೆ - ಮಹಾರಾಜನ ಕೋಣೆ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/19
ಜೋಧಪುರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೆಹ್ರಾನ್ಗಡ್ ಕೋಟೆ - ಹೌಡಾ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/19
ಜೋಧಪುರ್ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/19
ಜೋಧಪುರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ - ಸರ್ದಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org