ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/7
ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಶೋಕನ ಸ್ಥಂಭ
Photo Courtesy : eastchamparan.bih.nic.in
2/7
ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಶೋಕನ ಸ್ಥಂಭ
Photo Courtesy : eastchamparan.bih.nic.in
3/7
ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶಿವ ಮಂದಿರ, ಅರೆರಾಜ್ - ಶಿವಲಿಂಗ
Photo Courtesy : eastchamparan.bih.nic.in
4/7
ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶಿವ ಮಂದಿರ - ಅರೆರಾಜ್
Photo Courtesy : eastchamparan.bih.nic.in
5/7
ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೆಸರಿಯಾ - ಒಂದು ನೋಟ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org