ದಿಂಡುಕ್ಕಲ್ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/7
ಡಿಂಡಿಗುಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚಿನ್ನಾಲಪಟ್ಟಿ - ಸೀರೆಗಳು
Photo Courtesy : www.dindigul.tn.nic.in
2/7
ಡಿಂಡಿಗುಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬೇಗಂಬೂರು ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿ
Photo Courtesy : www.dindigul.tn.nic.in
3/7
ಡಿಂಡಿಗುಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೊಟ್ಟೈ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದೇವಾಯಲ
Photo Courtesy : www.dindigul.tn.nic.in
4/7
ಡಿಂಡಿಗುಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ತಡಿಕೊಂಬು ಪೆರುಮಾಳ ದೇವಾಲಯ
5/7
ಡಿಂಡಿಗುಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಚರ್ಚ್
Photo Courtesy : www.dindigul.tn.nic.in