ದೇಶ್ನೋಕ್ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/4
ದೇಶ್ನೋಕ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕರ್ನಿ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯ - ಒಂದು ನೋಟ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/4
ದೇಶ್ನೋಕ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕರ್ನಿ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯ - ಆವರಣ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/4
ದೇಶ್ನೋಕ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕರ್ನಿ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯ - ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/4
ದೇಶ್ನೋಕ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕರ್ನಿ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯ - ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org