ದಿಯೋಘರ್ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/2
ದಿಯೋಘರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ನವಲಖಾ ದೇವಾಲಯ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/2
ದಿಯೋಘರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬೈದ್ಯನಾಥ ಧಾಮ - ಶಿವ ದೇವಾಲಯ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org