ಯಮುನೋತ್ರಿಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/2
ಯಮುನೋತ್ರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹನುಮಾನ್ ಚಟ್ಟಿ
Photo Courtesy : Wikipedia
2/2
ಯಮುನೋತ್ರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಯಮುನೋತ್ರಿ ದೇವಾಲಯ
Photo Courtesy : Wikipedia