ಯಮುನೋತ್ರಿ ನಕಾಶ

ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ನೋಡಲೆಬೇಕಾದ

ನೋಡಬಹುದಾದ

  • ಯಮುನೋತ್ರಿಯ ಖರ್ಸಲಿ
  • ಬರ್ಕೊಟ್
  • ದಿವ್ಯ ಶಿಲಾ
  • ಹನುಮಾನ್ ಚಟ್ಟಿ
You can drag the map with your mouse, and double-click to zoom.