ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/16
ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಬೀರವಾಡ್ - ಪವಿತ್ರ ಆಲದ ಮರ
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com
2/16
ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚಂದೋಡ್ - ಕಾಶಿವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯ
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com
3/16
ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚಂದೋಡ್ - ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರಣ
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com
4/16
ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚಂದೋಡ್ - ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com
5/16
ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಜಪಿಪ್ಲಾ - ಅರಮನೆ
Photo Courtesy : www.gujarattourism.com