ರೋಹ್ತಾಸ್ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/30
ರೊಹತಾಸ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಸಾರಾಂ - ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಸಮಾಧಿ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/30
ರೊಹತಾಸ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಸಾರಾಂ - ಥಾಮಸ್ ಡೆನಿಯಲ್ - ಅವಶೇಷಗಳು
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/30
ರೊಹತಾಸ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಸಾರಾಂ - ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಸಮಾಧಿ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/30
ರೊಹತಾಸ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಸಾರಾಂ - 1870 ರ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಸಮಾಧಿ ಚಿತ್ರ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/30
ರೊಹತಾಸ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಸಾರಾಂ - ಸಸಾರಂ ರೈಲು ಜಂಕ್ಷನ್
Photo Courtesy : en.wikipedia.org