ಹಳೆಬೀಡುಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/12
ಹಳೇಬೀಡು ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ - ಕಾವಲು ದೇವತೆ
Photo Courtesy : www.itslife.in
2/12
ಹಳೇಬೀಡು ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ
Photo Courtesy : www.itslife.in
3/12
ಹಳೇಬೀಡು ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ
Photo Courtesy : www.itslife.in
4/12
ಹಳೇಬೀಡು ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ - ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ
Photo Courtesy : www.itslife.in
5/12
ಹಳೇಬೀಡು ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ - ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ
Photo Courtesy : www.itslife.in