ಅಲ್ವಾರ್ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/5
ಅಲ್ವಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಾಲ ಕಿಲಾ - ದೂರದಿಂದ ಕಾಣುವ ಕೋಟೆಯ ನೋಟ
Photo Courtesy : www.alwar.nic.in
2/5
ಅಲ್ವಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಾಗರ್ ಸರೋವರ - ಒಂದು ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ
Photo Courtesy : www.alwar.nic.in
3/5
ಅಲ್ವಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೂಸಿ ಮಹಾರಾನಿ ಕಿ ಛತ್ರಿ - ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯ ಗೂಡು
Photo Courtesy : www.alwar.nic.in
4/5
ಅಲ್ವಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಿಟಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ - ದೂರದ ದೃಶ್ಯ
Photo Courtesy : www.alwar.nic.in
5/5
ಅಲ್ವಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಾಲ ಕಿಲಾ - ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org