ಅಜ್ಮೇರ್ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/13
ಅಜ್ಮೇರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಾಯೊ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ - ದೃಶ್ಯ
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
2/13
ಅಜ್ಮೇರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಫಾಯ್ ಸಾಗರ್ ಸರೋವರ - ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/13
ಅಜ್ಮೇರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆನ್ ಸಾಗರ್ ಸರೋವರ - ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/13
ಅಜ್ಮೇರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆನ್ ಸಾಗರ್ ಸರೋವರ - ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/13
ಅಜ್ಮೇರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆನ್ ಸಾಗರ್ ಸರೋವರ - ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org