ಝೈರೊಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

ಮುಖಪುಟ » ಸ್ಥಳಗಳು » ಝೈರೊ » ಚಿತ್ರಗಳು
1/4
ಜಿರೊ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕರ್ಡೊ ಕಾದಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ
Photo Courtesy : lowersubansiri.nic.in
2/4
ಜಿರೊ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕರ್ಡೊ ಕಾದಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಜಾಗ
Photo Courtesy : lowersubansiri.nic.in
3/4
ಜಿರೊ ಚಿತ್ರಗಳು, ಫಲವತ್ತಾದ ಸುಂದರ ಹಸಿರಿನ ಪ್ರದೇಶ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
4/4
ಜಿರೊ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು
Photo Courtesy : en.wikipedia.org