ತಿರುನಲ್ಲಾರ್ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/1
ತಿರುನಲ್ಲಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶನೀಶ್ವರನ್ ದೇವಾಲಯ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org