ಕುಂಭಲ್ಗಡ್ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/7
ಕುಂಭಲ್ಗಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ನೀಲ ಕಂಠ ಮಹಾದೇವ್ ದೇವಸ್ಥಾನ - ಒಂದು ದೃಶ್ಯ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/7
ಕುಂಭಲ್ಗಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ವೇದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/7
ಕುಂಭಲ್ಗಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕುಂಭಲ್ಗಡ್ ಕೋಟೆ - ಒಂದು ನೋಟ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/7
ಕುಂಭಲ್ಗಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕುಂಭಲ್ಗಡ್ ಕೋಟೆ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/7
ಕುಂಭಲ್ಗಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕುಂಭಲ್ಗಡ್ ಕೋಟೆ - ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಕೋಟೆ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org