ಕುಲ್ಲು ನಕಾಶ

ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ನೋಡಲೆಬೇಕಾದ

ನೋಡಬಹುದಾದ

  • ಸುಜನ್‍ಪುರ್ ಕೋಟೆ
  • ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ದೇವಾಲಯ
  • ಡಿಯೊ ಟಿಬ್ಬ
  • ಶರ್ವಲಿ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ
  • ಮೀನುಗಾರಿಕೆ
  • ಕೈಸ್‍ಧರ್
  • ರಾಫ್ಟಿಂಗ್
  • ಪರ್ವತಾರೋಹಣ
  • ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್
  • ಚಾರಣ
You can drag the map with your mouse, and double-click to zoom.