ಖಂಡಾಲಾಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

ಮುಖಪುಟ » ಸ್ಥಳಗಳು » ಖಂಡಾಲಾ » ಚಿತ್ರಗಳು
1/6
ಖಂಡಾಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಖಂಡಾಲಾ - ದ್ಯೂಕ್ಸ್ ನೋಸ್
Photo Courtesy :
2/6
ಖಂಡಾಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕರ್ಲಾ ಮತ್ತು ಭಜಾ ಗುಹೆಗಳು - ಒಂದು ನೋಟ
Photo Courtesy : Attribution : Soham Banerjee
3/6
ಖಂಡಾಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕರ್ಲಾ ಮತ್ತು ಭಜಾ ಗುಹೆಗಳು - ಒಂದು ನೋಟ
Photo Courtesy : Attribution : GeniusDevil
4/6
ಖಂಡಾಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕರ್ಲಾ ಮತ್ತು ಭಜಾ ಗುಹೆಗಳು - ಒಳಾಂಗಣ
Photo Courtesy : Attribution : Elroy Serrao
5/6
ಖಂಡಾಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್ - ಶಿವಾಜಿ ಪುತ್ಥಳಿ
Photo Courtesy : Attribution : Sunil Gabhale