ಹಜಾರಿಬಾಗ್ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/6
ಹಜಾರಿಬಾಗ್, ಕೋನಾರ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/6
ಹಜಾರಿಬಾಗ್, ರಾಜ್ರಪ್ಪಾ ದೇವಾಲಯ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/6
ಹಜಾರಿಬಾಗ್, ರಾಜ್ರಪ್ಪಾ ದೇವಾಲಯ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/6
ಹಜಾರಿಬಾಗ್, ರಾಜ್ರಪ್ಪಾ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಯಿರುವ ದಾಮೋದರ್ ನದಿ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/6
ಹಜಾರಿಬಾಗ್, ರಾಜ್ರಪ್ಪಾ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಯಿರುವ ದಾಮೋದರ್ ನದಿ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org