ಬಾಡಮೇರ್ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/1
ಬಾಡಮೇರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಿರಾಡು ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಗಳು - ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯ
Photo Courtesy : barmer.nic.in