ಅಲಾಂಗ್ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

ಮುಖಪುಟ » ಸ್ಥಳಗಳು » ಅಲಾಂಗ್ » ಚಿತ್ರಗಳು
1/20
ಅಲೊಂಗ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ತೂಗು ಸೇತುವೆ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/20
ಅಲೊಂಗ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೆಚುಕಾ - ಹಸಿರಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊತ್ತ ಭೂಮಿ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/20
ಅಲೊಂಗ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೆಚುಕಾ - ಅಗಾಧತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ದೃಶ್ಯ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/20
ಅಲೊಂಗ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೆಚುಕಾ - ಸಂಜೆಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ...
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/20
ಅಲೊಂಗ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೆಚುಕಾ - ಪರ್ವತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ...
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org