ಉದಯಗಿರಿಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/9
ಉದಯಗಿರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ರತ್ನಗಿರಿ - ಅವಶೇಷಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೊಂದು ಪಯಣ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/9
ಉದಯಗಿರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ರತ್ನಗಿರಿ - ವಿವಿಧ ಸ್ತೂಪಗಳು
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
3/9
ಉದಯಗಿರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ರತ್ನಗಿರಿ - ಅದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
4/9
ಉದಯಗಿರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ರತ್ನಗಿರಿ - ಪುರಾತನ ಬೌದ್ಧ ಮಠ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
5/9
ಉದಯಗಿರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ರತ್ನಗಿರಿ - ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org