ತವಾಂಗ್ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

ಮುಖಪುಟ » ಸ್ಥಳಗಳು » ತವಾಂಗ್ » ಚಿತ್ರಗಳು
1/10
ತವಾಂಗ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ತವಾಂಗ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ
Photo Courtesy : tawang.nic.in
2/10
ತವಾಂಗ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸೇಲಾ ಪಾಸ್ (ರಹದಾರಿ) - ಕಡಿದಾದ ರಸ್ತೆ
Photo Courtesy : tawang.nic.in
3/10
ತವಾಂಗ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸೇಲಾ ಪಾಸ್ (ರಹದಾರಿ)
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
4/10
ತವಾಂಗ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶೊಂಗಾ ಸೆರ್ ಕೆರೆ
Photo Courtesy : tawang.nic.in
5/10
ತವಾಂಗ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗೋರ್ಸಮ್ ಚೊರ್ಟೆನ್
Photo Courtesy : tawang.nic.in