ಮುಖಪುಟ » ಸ್ಥಳಗಳು » ತವಾಂಗ್ » ನಕಾಶ

ತವಾಂಗ್ ನಕಾಶ

ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ನೋಡಲೆಬೇಕಾದ

 • ಸೇಲಾ ಪಾಸ್
 • ಗೊರ್ಸಾಮ್ ಛೊರ್ತೆನ್
 • ಶೊಂಗ-ತ್ಸೆರ್ ಲೇಕ್
 • ರೆಗ್ಯಲಿಂಗ್ ಆಶ್ರಮ
 • ಬೊನ್ಗ್ ಬೊನ್ಗ್(ನರನಂಗ್) ಜಲಪಾತ
 • ತಕ್ಸಂಗ್ ಆಶ್ರಮ ( ಟೈಗರ್ಸ್ ಡೆನ್ )
 • ತವಾಂಗ್ ಆಶ್ರಮ

ನೋಡಬಹುದಾದ

 • ಅರ್ಜೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಶ್ರಮ
 • ಮಂಜುಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ
 • ತವಾಂಗ್ ಯುದ್ಧದ ಸ್ಮಾರಕ
 • ಪಂಗೊಂಗ್ ತ್ಸೊ ಸರೋವರ
 • ಜಸ್ವಂತ್ ಘರ್
 • BTK (ಬಪ್ ತೆಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ) ಜಲಪಾತ
You can drag the map with your mouse, and double-click to zoom.