ಸತಾರಾಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

ಮುಖಪುಟ » ಸ್ಥಳಗಳು » ಸತಾರಾ » ಚಿತ್ರಗಳು
1/9
ಸತಾರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಥೋಸೆಘರ್ ಜಲಪಾತ - ಒಂದು ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ
Photo Courtesy : Attribution : Ajit Shinde
2/9
ಸತಾರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಥೋಸೆಘರ್ ಜಲಪಾತ
Photo Courtesy : Attribution : Ajit Shinde
3/9
ಸತಾರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೌಸ್ ತಾಲಾವ್ ಮತ್ತು ಕೌಸ್ ಪ್ರಸ್ತಭೂಮಿ
Photo Courtesy : Wikipedia
4/9
ಸತಾರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಥೋಸೆಘರ್ ಜಲಪಾತ
Photo Courtesy : Wikimedia
5/9
ಸತಾರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೊಯ್ನಾ ಡ್ಯಾಮ್ - ಒಂದು ನೋಟ
Photo Courtesy : Wikipedia