ಸಪುತಾರಾಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/42
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಪುತರಾ ಬೆಟ್ಟಗಳು
Photo Courtesy : www.narendramodi.in
2/42
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಪುತರಾ ಕೆರೆ
Photo Courtesy : www.narendramodi.in
3/42
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಪುತರಾದಲ್ಲಿನ ಜಲಪಾತ - ಭೋರ್ಗೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಲ
Photo Courtesy : www.narendramodi.in
4/42
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಪುತರಾದಲ್ಲಿನ ಜಲಪಾತ
Photo Courtesy : www.narendramodi.in
5/42
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಪುತರಾದ ಒಂದು ಕೊಳ
Photo Courtesy : www.narendramodi.in