ಸಂಬಲ್ಪುರಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/7
ಸಂಬಲ್ಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚಿಪ್ಲಿಯಾಮಾ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/7
ಸಂಬಲ್ಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಮಲೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ - ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/7
ಸಂಬಲ್ಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಮಲೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
4/7
ಸಂಬಲ್ಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹಿರಾಕುಡ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು ದಾರಿ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/7
ಸಂಬಲ್ಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹಿರಾಕುಡ್ ಜಲಾಶಯ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org