Search
 • Follow NativePlanet
Share
ಮುಖಪುಟ » ರೈಲು(ಗಳು) » ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳು

Trains from Dahanu Road (DRD)

# ಸಂಖ್ಯೆ ರೈಲು ಹೆಸರು ನಿರ್ಗಮನ ಆಗಮನ ಚಲಿಸುವ ದಿನಗಳು
1 59043 VR DRD MEMU 5:30 am 12:08 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 11096 AHIMSA EXPRESS 1:12 am 7:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 11090 PUNE BGKT EXP 1:12 am 5:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 59442 AHMEDABAD PASS 1:12 am 4:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 11088 PUNE VERAVAL EX 1:12 am 4:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 59441 AHMEDABAD PASS 2:06 am 2:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 19019 DEHRADUN EXP 2:19 am 5:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 19018 SAU JANATA EXP 3:22 am 5:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 12902 GUJARAT MAIL 4:06 am 6:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 19708 ARAVALI EXPRESS 4:27 am 6:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 22654 NZM TVC SF EXP 5:10 am 3:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 22656 NZM TVC SF EXP 5:10 am 3:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 19204 BVC BDTS EXPRES 5:10 am 7:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 59009 VR BH PASS 5:22 am 11:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 93001 VR DRD EMU 5:30 am 5:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 69143 VR SJN MEMU 5:57 am 6:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 93003 VR DRD EMU 5:30 am 6:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 59024 BL BCT PASS 6:22 am 9:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
19 69147 VR DRD MEMU 5:30 am 6:53 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
20 69157 DDR DRD MEMU 5:30 am 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
21 19011 GUJARAT EXPRESS 7:51 am 3:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
22 12922 FLYING RANEE 7:56 am 10:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
23 93005 CCG DRD FAST LOCAL 5:30 am 8:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
24 59038 ST VR PASS 8:38 am 9:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
25 59047 VR ST PASS 9:05 am 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
26 22655 TVC NZM EXPRESS 9:15 am 4:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
27 22653 NIZAMUDDIN EXP 9:24 am 4:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
28 93007 BVI DRD EMU 5:30 am 9:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
29 19023 FZR JANATA EXP 10:10 am 10:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
30 69149 VR DRD MEMU 5:30 am 10:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
31 19215 SAURASHTRA EXP 10:47 am 5:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
32 59440 AHMADABAD PASS 11:28 am 2:13 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
33 59045 VAPI PASS 12:01 pm 1:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
34 19116 BHUJ BDTS EXP 12:05 pm 2:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
35 93009 BVI DRD EMU 5:30 am 12:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
36 22926 PASCHIM EXPRESS 12:36 pm 2:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
37 12926 PASCHIM EXPRESS 12:36 pm 2:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
38 59039 VR BL MEMU 12:44 pm 2:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
39 93011 CCG DRD FAST LOCAL 5:30 am 12:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
40 69159 VR DRD MEMU 5:30 am 1:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
41 22925 UMB KLK LINK EXP 1:32 pm 4:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
42 12925 PASCHIM EXPRESS 1:34 pm 7:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
43 93013 VIRAR DRD MEMU 5:30 am 1:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
44 19012 GUJARAT EXPRESS 1:53 pm 4:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
45 69155 VR DRD MEMU 5:30 am 2:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
46 59040 VAPI VR PASS 2:52 pm 4:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
47 19203 BDTS BVC EXP 3:39 pm 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
48 59439 AHMADABAD PASS 3:48 pm 4:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
49 19216 SAURASHTRA EXP 4:15 pm 7:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
50 19115 BDTS BHUJ EXP 4:39 pm 7:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
51 93015 VIRAR DRD MEMU 5:30 am 4:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
52 19024 FZR BCT JANTA 5:00 pm 8:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
53 93017 CCG DRD FAST LOCAL 5:30 am 6:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
54 59046 BL BDTS PASS 6:18 pm 9:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
55 59037 VR ST PASS 6:40 pm 11:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
56 69145 DDR DRD MEMU 5:30 am 7:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
57 09416 MAJN ADI EXP 7:35 pm 3:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
58 19017 SAU JANATA EXP 7:45 pm 9:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
59 12921 FLYING RANEE 8:00 pm 10:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
60 59010 BH VR PASS 8:04 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
61 93019 DDR DRD MEMU 5:30 am 8:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
62 59023 BCT BL PASS 8:43 pm 10:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
63 69144 SJN VR MEMU 9:10 pm 10:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
64 59048 ST VR PASS 9:40 pm 11:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
65 69161 PANVEL DRD MEMU 5:30 am 9:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
66 22927 LOK SHAKTI EXP 10:02 pm 4:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
67 11087 VERAVAL PUNE EX 10:30 pm 4:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
68 11095 AHIMSA EXPRESS 10:30 pm 4:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
69 09415 ADI MAJN SF SPL 10:30 pm 7:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
70 11089 BGKTPUNE EXPRES 10:30 pm 4:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
71 69163 VR DRD MEMU 5:30 am 10:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
72 19707 ARAVALI EXPRESS 11:00 pm 6:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
73 69160 DRD DDR MEMU 2:15 pm 4:34 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
74 93006 DRD BVI EMU 8:30 am 10:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
75 93002 DRD BVI EMU 5:50 am 7:38 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
76 93018 DRD CCG FAST LOCAL 6:55 pm 9:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
77 93016 DRD CCG FAST LOCAL 5:35 pm 8:13 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
78 93010 DRD CCG FAST LOCAL 12:42 pm 3:17 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
79 93004 DRD CCG FAST LOCAL 7:15 am 10:02 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
80 93014 DRD DDR LOCAL 3:25 pm 5:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
81 59044 DRD VR PASS 4:55 am 6:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
82 69162 DRD DDR MEMU 7:45 pm 10:02 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
83 69164 DRD PNVL MEMU 5:30 am 8:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
84 93020 DRD VR LOCAL 8:45 pm 10:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
85 93012 DRD VR LOCAL 1:25 pm 2:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
86 93008 DRD VR LOCAL 10:05 am 11:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
87 69158 DRD VR MEMU 9:35 am 10:48 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
88 69156 DRD VR MEMU 5:20 pm 6:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
89 69150 DRD VR MEMU 11:10 am 12:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
90 69148 DRD VR MEMU 7:05 am 8:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
91 69146 DRD VR MEMU 10:20 pm 11:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
ನೀವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವಿರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸೈಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ರೈಲ್ವೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿವರಗಳು, ರೈಲುಗಳ ಸಮಯ, ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟದ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರೈಲು, ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಕೇತಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!