ಗುರ್ದೊಂಗ್ಮಾರ್ ಸರೋವರ, ಲಾಚೇನ್

ಮುಖಪುಟ » ಸ್ಥಳಗಳು » ಲಾಚೇನ್ » ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು » ಗುರ್ದೊಂಗ್ಮಾರ್ ಸರೋವರ

ಲಾಚೇನ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೋಗಲೇ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಗುರ್ದೊಂಗ್ಮಾರ್ ಸರೋವರ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 5,210 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿರುವ ಈ ಸರೋವರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಲರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಾಜಾ ನೀರಿನಿಂದ ಕುಡಿದ ಸರೋವರ. ಇದು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಂ ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಗಡಿಯಿಂದ 5 ಕಿ ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಕಂಚನಜುಂಗ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಂಜುಗಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಸರೋವರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ಕಿ ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೊಲಸ್ಮೋ ಸರೋವರವಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿಯವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಗುರ್ದೊಂಗ್ಮಾರ್ ಸರೋವರ ದಿಂದ ಸೊ ಲಸ್ಮೋ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸರೋವರವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಂ  ಸಂತರಾದ ಗುರು ಪದ್ಮಸಂಭವ ಅವರ ನಂತರ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಈ ಸರೋವರವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂಜು ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Please Wait while comments are loading...