ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/9
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹರ್ಷ ಕಾ ತಿಲಾ,
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/9
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶೇಖ್ ಚೆಹಲಿ ಕಾ ಮಕ್ಬರಾ - ಹಸಿರುಮಯ,
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/9
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶೇಖ್ ಚೆಹ್ಲಿ ಕಾ ಮಕ್ಬರಾ,
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/9
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭೀಷ್ಮ ಕುಂಡ,
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/9
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಸಾರ,
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org