ಕಾರೈಕುಡಿಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/9
ಕಾರೈಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡು ಖಾದ್ಯ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/9
ಕಾರೈಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಗರ ಸಿವನ್ ಕೋವಿಲ್ - ದೇವಕೊಟ್ಟೈ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/9
ಕಾರೈಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಿಳ್ಳಯರಪಟ್ಟಿ ದೇವಾಲಯ
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
4/9
ಕಾರೈಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಿಳ್ಳಯರಪಟ್ಟಿ ದೇವಾಲಯ
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
5/9
ಕಾರೈಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org