ಕಟಕ್ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

ಮುಖಪುಟ » ಸ್ಥಳಗಳು » ಕಟಕ್ » ಚಿತ್ರಗಳು
1/4
ಕಟಕ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬರಾಬರಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ - ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/4
ಕಟಕ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬರಾಬರಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
3/4
ಕಟಕ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚಂಡಿ ದೇವಾಲಯ - ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
4/4
ಕಟಕ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚಂಡಿ ಭೋಗ ಪ್ರಸಾದ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org