ಬೊಮ್ಡಿಲಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/15
ಬಾಂಬ್ಡಿಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಈಗಲ್ ನೆಸ್ಟ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ - ರೆಡ್ ಪಾಂಡಾ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/15
ಬಾಂಬ್ಡಿಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಈಗಲ್ ನೆಸ್ಟ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ - ಪಫ್ ಬಾಲ್ ಫಂಗೈ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
3/15
ಬಾಂಬ್ಡಿಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಈಗಲ್ ನೆಸ್ಟ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ - ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
4/15
ಬಾಂಬ್ಡಿಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಈಗಲ್ ನೆಸ್ಟ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ - ಬೂತಾನ್ ಗ್ಲೋರಿ ಚಿಟ್ಟೆ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
5/15
ಬಾಂಬ್ಡಿಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸುಂದರ ಪಕ್ಷಿ ತೈಲ ವರ್ಣಚಿತ್ರ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org