ವೈಶಾಲಿಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

ಮುಖಪುಟ » ಸ್ಥಳಗಳು » ವೈಶಾಲಿ » ಚಿತ್ರಗಳು
1/7
ವೈಶಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆನಂದ ಸ್ತೂಪ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/7
ವೈಶಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೂಟಗರಸಾಲ ವಿಹಾರ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
3/7
ವೈಶಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಪಗೋಡಾ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/7
ವೈಶಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೊರೊನೆಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
5/7
ವೈಶಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ರೆಲಿಕ್ ಸ್ತೂಪ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org