ರಣಕ್‍ಪುರ್ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/9
ರಣಕ್ಪುರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಣಕ್ಪುರ್ ನ ಜೈನ ದೇವಾಲಯ - ಮೈಮನ ಪುಳಕಿತಗೊಳಿಸುವ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/9
ರಣಕ್ಪುರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಣಕ್ಪುರ್ ನ ಜೈನ ದೇವಾಲಯ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/9
ರಣಕ್ಪುರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಣಕ್ಪುರ್ ನ ಜೈನ ದೇವಾಲಯ - ಕಲಾತ್ಮಕ ಖಂಬಗಳು
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/9
ರಣಕ್ಪುರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಣಕ್ಪುರ್ ನ ಜೈನ ದೇವಾಲಯ - ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಗೋಡೆಗಳು
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/9
ರಣಕ್ಪುರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಣಕ್ಪುರ್ ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೈನ ದೇವಾಲಯದ ಪಾರ್ಶ್ವ ನೋಟ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org