India
Search
 • Follow NativePlanet
Share
ಮುಖಪುಟ » ರೈಲು(ಗಳು) » ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳು

Trains from Bauria Jn (BVA)

# ಸಂಖ್ಯೆ ರೈಲು ಹೆಸರು ನಿರ್ಗಮನ ಆಗಮನ ಚಲಿಸುವ ದಿನಗಳು
1 38455 HWH PKU LOCAL 12:18 am 1:23 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 58001 HOWRAH PURI PASS 12:37 am 7:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 58002 PURI SRC PASS 1:00 am 1:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 38801 HWH MDN LOCAL 3:08 am 5:27 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 58014 BKSC HWH PAS 3:18 am 4:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 58012 CKP HWH PAS 3:18 am 4:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 38302 MCA HWH LOCAL 3:45 am 4:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 38703 HWH KGP LOCAL 3:57 am 5:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 38402 PKU HWH LOCAL 4:02 am 4:52 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 38404 PKU HWH LOCAL 4:19 am 5:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 38304 MCA HWH LOCAL 4:30 am 5:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 38702 KGP HWH LOCAL 4:42 am 5:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 38406 PKU HWH LOCAL 5:02 am 5:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 38803 HWH MDN LOCAL 5:07 am 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 38306 MCA HWH LOCAL 5:22 am 6:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 38408 PKU HWH LOCAL 5:31 am 6:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 38705 HWH KGP LOCAL 5:35 am 7:28 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 38704 KGP HWH LOCAL 5:44 am 6:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
19 38401 HWH PKU LOCAL 6:02 am 7:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
20 38410 PKU HWH LOCAL 6:07 am 6:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
21 38101 SRC ULB LOCAL 6:09 am 6:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
22 38805 HWH MDN LOCAL 6:17 am 8:48 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
23 38802 MDN HWH LOCAL 6:19 am 7:12 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
24 38403 HWH PKU LOCAL 6:27 am 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
25 38301 SRC MCA LOCAL 6:34 am 7:23 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
26 38412 PKU HWH LOCAL 6:40 am 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
27 38051 HWH HLZ LOCAL 6:53 am 9:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
28 38310 MCA HWH LOCAL 6:55 am 7:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
29 38102 ULB SRC LOCAL 7:02 am 7:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
30 38706 KGP HWH LOCAL 7:11 am 8:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
31 38807 HWH MDN LOCAL 7:14 am 9:48 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
32 38414 PKU HWH LOCAL 7:26 am 8:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
33 38405 HWH PKU LOCAL 7:27 am 8:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
34 38103 HWH ULB LOCAL 7:45 am 8:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
35 38312 MCA SHM LOCAL 7:48 am 8:33 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
36 38804 MDN HWH LOCAL 7:56 am 8:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
37 38707 HWH KGP LOCAL 7:57 am 10:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
38 38202 BZN SRC LOCAL 8:01 am 8:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
39 38407 SRC PKU LOCAL 8:10 am 9:12 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
40 38806 MDN HWH FAST 8:12 am 9:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
41 38303 HWH MCA LOCAL 8:18 am 9:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
42 38416 PKU HWH LOCAL 8:20 am 9:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
43 38104 ULB HWH LOCAL 8:26 am 9:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
44 38409 HWH PKU LOCAL 8:30 am 9:38 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
45 38052 HLZ HWH LOCAL 8:37 am 9:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
46 38411 HWH PKU LOCAL 8:40 am 9:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
47 38204 BZN HWH LOCAL 8:41 am 9:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
48 38808 MDN HWH LOCAL 8:46 am 9:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
49 38809 HWH MDN LOCAL 8:49 am 11:22 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
50 38708 KGP HWL LADIES SPL 8:54 am 9:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
51 38710 KGP HWH LOCAL 9:05 am 10:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
52 38105 HWH ULB LOCAL 9:17 am 9:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
53 38418 PKU HWH LOCAL 9:19 am 10:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
54 38811 HWH MDN LOCAL 9:26 am 11:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
55 38420 PKU HWH LOCAL 9:42 am 10:32 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
56 38413 HWH PKU LOCAL 9:52 am 10:58 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
57 38810 MDN HWH LOCAL 10:00 am 10:58 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
58 38415 HWH PKU LOCAL 10:02 am 11:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
59 38106 ULB HWH LOCAL 10:08 am 11:02 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
60 38601 HWH KIG LOCAL 10:10 am 10:57 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
61 38422 PKU SRC LOCAL 10:17 am 10:48 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
62 38314 MCA HWH LOCAL 10:25 am 11:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
63 38813 HWH MDN LOCAL 10:27 am 12:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
64 68003 HWH GTS MEMU 10:31 am 1:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
65 38417 SRC PKU LOCAL 10:34 am 11:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
66 38424 PKU HWH LOCAL 10:49 am 11:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
67 38419 HWH PKU LOCAL 10:52 am 11:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
68 38815 HWH MDN LOCAL 11:00 am 1:22 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
69 38305 SHM MCA LOCAL 11:06 am 11:54 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
70 38426 PKU HWH LOCAL 11:08 am 11:58 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
71 38709 SRC KGP LOCAL 11:19 am 1:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
72 38711 HWH KGP LOCAL 11:33 am 1:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
73 38812 MDN HWH LOCAL 11:39 am 12:32 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
74 38602 KIG HWH LOCAL 11:48 am 12:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
75 38421 HWH PKU LOCAL 11:56 am 1:08 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
76 38501 HWH BCK LOCAL 12:10 pm 1:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
77 38428 PKU HWH LOCAL 12:27 pm 1:17 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
78 38713 HWH KGP LOCAL 12:37 pm 2:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
79 38714 KGP HWH LOCAL 12:42 pm 1:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
80 38817 HWH MDN LOCAL 12:51 pm 3:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
81 38430 PKU HWH LOCAL 1:05 pm 1:58 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
82 38307 HWH MCA LOCAL 1:15 pm 2:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
83 38814 MDN HWH LOCAL 1:21 pm 2:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
84 38715 HWH KGP LOCAL 1:37 pm 3:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
85 38432 PKU SRC LOCAL 1:37 pm 2:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
86 38423 HWH PKU LOCAL 1:47 pm 2:52 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
87 38816 MDN HWH LOCAL 2:03 pm 2:58 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
88 38819 HWH MDN LOCAL 2:17 pm 5:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
89 38316 MCA HWH LOCAL 2:25 pm 3:18 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
90 38425 HWH PKU LOCAL 2:37 pm 3:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
91 38318 MCA SRC LOCAL 2:47 pm 3:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
92 38717 HWH KGP LOCAL 2:54 pm 5:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
93 38434 PKU HWH LOCAL 2:56 pm 3:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
94 38320 MCA HWH LOCAL 3:04 pm 4:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
95 38818 MDN HWH LOCAL 3:16 pm 4:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
96 38427 HWH PKU LOCAL 3:20 pm 4:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
97 38502 BCK HWH LOCAL 3:29 pm 4:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
98 38716 KGP SRC LOCAL 3:48 pm 4:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
99 38429 HWH PKU LOCAL 3:54 pm 4:57 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
100 38718 KGP HWH LOCAL 4:12 pm 5:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
101 38431 HWH PKU LOCAL 4:22 pm 5:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
102 38436 PKU HWH LOCAL 4:29 pm 5:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
103 38820 MDN HWH LOCAL 4:42 pm 5:37 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
104 38438 PKU HWH LOCAL 4:52 pm 5:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
105 38433 HWH PKU LOCAL 4:55 pm 6:02 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
106 38720 KGP HWH LOCAL 4:58 pm 5:53 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
107 38107 SRC ULB LOCAL 5:04 pm 5:22 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
108 38435 HWH PKU LOCAL 5:12 pm 6:18 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
109 68004 GTS HWH MEMU 5:18 pm 6:22 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
110 38109 HWH ULB LOCAL 5:27 pm 5:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
111 38440 PKU HWH LOCAL 5:32 pm 6:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
112 38437 HWH PKU LOCAL 5:37 pm 6:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
113 38822 MDN HWH LOCAL 5:46 pm 6:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
114 38201 SRC BZN LOCAL 5:46 pm 6:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
115 68007 HWH BELDA MEMU 5:52 pm 8:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
116 38108 ULB HWH LOCAL 6:11 pm 7:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
117 38442 PKU HWH LOCAL 6:15 pm 7:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
118 38309 HWH MCA LOCAL 6:18 pm 7:07 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
119 38824 MDN HWH LOCAL 6:21 pm 7:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
120 38439 HWH PKU LOCAL 6:32 pm 7:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
121 38057 HWH HLZ LOCAL 6:40 pm 9:32 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
122 38825 HWH MDN FAST 6:43 pm 8:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
123 38444 PKU HWH LOCAL 6:47 pm 7:37 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
124 38110 ULB SRC LOCAL 6:52 pm 7:23 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
125 38722 KGP HWH LOCAL 6:57 pm 7:52 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
126 38446 PKU HWH LOCAL 7:02 pm 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
127 38441 HWH PKU LOCAL 7:04 pm 8:07 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
128 38448 PKU HWH LOCAL 7:13 pm 8:12 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
129 38719 HWH KGP LADIES SPL 7:27 pm 9:18 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
130 38724 KGP HWH LOCAL 7:30 pm 8:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
131 38311 HWH MCA LOCAL 7:31 pm 8:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
132 38450 PKU HWH LOCAL 7:35 pm 8:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
133 38443 HWH PKU LOCAL 7:46 pm 8:53 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
134 38313 SHM MCA LOCAL 7:54 pm 8:42 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
135 38058 HLZ HWH LOCAL 7:55 pm 8:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
136 38445 HWH PKU LOCAL 8:07 pm 9:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
137 38826 MDN HWH LOCAL 8:11 pm 9:17 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
138 38829 HWH MDN FAST 8:12 pm 10:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
139 38447 HWH PKU LOCAL 8:32 pm 9:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
140 38831 HWH MDN LOCAL 8:44 pm 11:12 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
141 38452 PKU HWH LOCAL 8:45 pm 9:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
142 38449 HWH PKU LOCAL 8:52 pm 9:58 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
143 38315 HWH MCA LOCAL 9:07 pm 9:58 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
144 38454 PKU HWH LOCAL 9:11 pm 10:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
145 38828 MDN HWH LOCAL 9:26 pm 10:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
146 38721 HWH KGP LOCAL 9:32 pm 11:22 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
147 38451 HWH PKU LOCAL 9:55 pm 11:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
148 38726 KGP HWH FAST 10:15 pm 11:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
149 38723 HWH KGP LOCAL 10:18 pm 12:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
150 38456 PKU HWH LOCAL 10:31 pm 11:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
151 38453 HWH PKU LOCAL 10:42 pm 11:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
152 38317 HWH MCA LOCAL 11:07 pm 11:53 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
153 38830 MDN HWH LOCAL 11:11 pm 11:57 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
154 38319 HWH MCA LOCAL 11:38 pm 12:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
155 58013 HWH BKSC PASS 11:40 pm 9:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
156 58011 HWH CKP PAS 11:40 pm 9:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
ನೀವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವಿರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸೈಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ರೈಲ್ವೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿವರಗಳು, ರೈಲುಗಳ ಸಮಯ, ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟದ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರೈಲು, ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಕೇತಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!