ಕಲಾಹಂಡಿಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/3
ಕಾಲಹಂಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಘುಮುರಾ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಬೊಂಬೆಗಳು
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/3
ಕಾಲಹಂಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸುಂದರ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/3
ಕಾಲಹಂಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗುಡಹಂಡಿ ಪುರಾತನ ವರ್ಣಚಿತ್ರ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org