ಗೋಪಾಲ್ಪುರಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/7
ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಂಕೇಶ್ವರಿ - ಲಂಕೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/7
ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಹುರಿ ಕಲುವಾ ದೇವಾಲಯ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/7
ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿಬಿನಾಯಕ(ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ) ಪೀಠ
Photo Courtesy : www.sidhibinayakpitha.org
4/7
ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಾ ತಾರಾ ತರಿಣಿ ಬೆಟ್ಟ ದೇಗುಲ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
5/7
ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗೋಪಾಲ್ಪುರ ಕಡಲ ತೀರ - ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org