ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳು

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳು, ಟಿಪ್ಪು ಡ್ರಾಪ್
View of Tipu's Drop and surrounding hills from Nandi Hills at Dawn. A picturesque view indeed!
1/13
Photos Courtesy : Chhandasi Nandi
ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ..
A view of a group of clouds holidaying at Nandi Hills.This mesmerizing view takes you into a new world.
2/13
Photos Courtesy : www.itslife.in
ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳು, ನೀಲಮಯ ಬಾನು
An enticing view of the sky from the famous Nandi Hills in Karnataka.
3/13
Photos Courtesy : www.itslife.in
ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ
A misty view of the Nandi Hills in Karnataka.The shape of the hills are said to resemble as a sleeping bull.
4/13
Photos Courtesy : www.itslife.in
ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ
A moment of calm, a moment of solitude,a moment of rejuvenation in the lap of nature. A fascinating view of the beautiful Nandi Hills.
5/13
Photos Courtesy : www.itslife.in
ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸುಂದರ..ಸುಮಧುರ
Breathe the fresh air at Nandi Hills and get drenched in the beauty of nature.
6/13
Photos Courtesy : www.itslife.in
ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ
The pure mountains and the cool breeze takes your mind away from all kinds of stress in your daily life.
7/13
Photos Courtesy : www.itslife.in
ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೋಹಕಮಯ
A trip to Nandi Hills provides you an escapade from the hustle bustle of the city life.
8/13
Photos Courtesy : www.itslife.in
ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಾರಿ
A journey to Nandi Hills will leave an impression on your memory forever.
9/13
Photos Courtesy : www.itslife.in
ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸುಂದರ ನೋಟ
The green Nandi Hills touching the blue skies.
10/13
Photos Courtesy : www.itslife.in
ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು
Nandi Hills
11/13
ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳು, ಒಂದು ನೋಟ
12/13
ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದಿ
13/13
Please Wait while comments are loading...