ಹುಡುಕಿ
 
ಒಂದು ಸೈಟನ್ನು ಹುಡುಕಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 700 ಸೈಟುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ
 

Travel Reads

ಭಾರತದ ಮಹಾಗುರುಗಳ ಪರಮ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಭಾರತದ ಮಹಾಗುರುಗಳ ಪರಮ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ದೀಪದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಾಗಿಸುವವನೆ ಗುರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಭಾರತೀಯರು ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರು ವಿಷ್ಣು....ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೈವ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಗುರುವಿಗೆಂದೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಟಿಎಂ ಕೂಪನ್ನುಗಳು : 200 ರೂ.ಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ 15% ರಷ್ಟು ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಹಾಗೂ