ಹುಡುಕಿ
 
ಒಂದು ಸೈಟನ್ನು ಹುಡುಕಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 700 ಸೈಟುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ
 

Travel Reads

ಮೂಳೆ ಸವಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸುಳೆಕೆರೆಯ ವಿಶಾಲತೆ

ಮೂಳೆ ಸವಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸುಳೆಕೆರೆಯ ವಿಶಾಲತೆ

ಕೆಲವೊಂದು ರಚನೆಗಳು ಆಕಾರ, ಗಾತ್ರಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ರಚನೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿಯೂ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಪಾತಾಳದಷ್ಟು ಆಳದ ಕಂದಕ, ಕಣಿವೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು