ಹುಡುಕಿ
 
ಒಂದು ಸೈಟನ್ನು ಹುಡುಕಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 700 ಸೈಟುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ
 

Travel Reads

ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ತೇಲುವ ಕೆರೆ ಲೋಕ್ತಕ್

ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ತೇಲುವ ಕೆರೆ ಲೋಕ್ತಕ್

ಅದೇನಪ್ಪಾ ಕೇರೆಯೆ ತೇಲುತ್ತದೆಯಾ? ಎಂತನ್ನಿಸದೆ ಇರಲಾರದು. ಹೌದು ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ "ತೇಲುವ ಕೆರೆ" ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕೆರೆಯ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆ ಏಕೈಕ ಕೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಮೂಲವಾಗಿ ಇದಿರುವುದು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯವಾದ ಮಣಿಪುರದ ಬಿಷ್ಣುಪುರ(ವಿಷ್ಣುಪುರ) ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ