ಹುಡುಕಿ
 
ಒಂದು ಸೈಟನ್ನು ಹುಡುಕಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 700 ಸೈಟುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ
 

Travel Reads

ಕೇರಳದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಭೇಟಿ

ಕೇರಳದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಭೇಟಿ

ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಭೂಮಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿರುವ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು, ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬನಿಸಿಕೆ ಉಂಟಾಗದೆ ಇರಲಾರದು. ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ವಿಶೇಷ