ಹುಡುಕಿ
 
ಒಂದು ಸೈಟನ್ನು ಹುಡುಕಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 700 ಸೈಟುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ
 

Travel Reads

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ 30 ಕೋಟೆಗಳು

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ 30 ಕೋಟೆಗಳು

ಹಿಂದೆ ರಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಶತ್ರುಗಳ ಆಕ್ರಮಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಭದ್ರವಾಗಿ, ಎತ್ತರವಾಗಿ, ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ರಚನೆಗಳೆ ಕೋಟೆಗಳು. ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ, ರಣ ತಂತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಇಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಇಂದು ನೋಡುವುದೆ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ. ಮೇಕ್ ಮೈ ಟ್ರಿಪ್