ಹುಡುಕಿ
 
ಒಂದು ಸೈಟನ್ನು ಹುಡುಕಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 700 ಸೈಟುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ
 

Travel Reads

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಏಕೈಕ ಪುರ

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಏಕೈಕ ಪುರ

ಪುರಾತನವಾದ ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ.. ಆದರೆ 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಪುರಾತನವಾದ ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಇದು ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಪುರಾತನವಾದ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಯಾದ ಮುರುಗನ್. ಕಲ್ಲಿನ ಯುಗ (ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್) ನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕುಮಾರಿ ಖಂಢದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ