ಯೇರ್ಕಾಡ್ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/6
ಯರಕಾಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸೆರ್ವರಾಯನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/6
ಯರಕಾಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ತಿಪ್ಪೇರರಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/6
ಯರಕಾಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಉದ್ಯಾನ
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
4/6
ಯರಕಾಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮನಮೋಹಕ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
5/6
ಯರಕಾಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಯರಕಾಡ್
Photo Courtesy : www.wikipedia.org