ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

CAN KGQ DMU (06607) Schedule

ಸೇವೆಯ ದಿನಗಳು: All days ಶ್ರೇಣಿಗಳು: 
ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯ ದೂರ
1 Kannur (Cannanore) (CAN) 5:30 AM 4:15 AM 0 min 0 km
2 Valapattinam (VAPM) 4:23 AM 4:24 AM 1 min 7 km
3 Pappinisseri (PPNS) 4:28 AM 4:29 AM 1 min 9 km
4 Kannapuram (KPQ) 4:36 AM 4:37 AM 1 min 15 km
5 Payangadi (PAZ) 4:41 AM 4:42 AM 1 min 22 km
6 Payyanur (PAY) 4:53 AM 4:54 AM 1 min 34 km
7 Trikarpur (TKQ) 5:00 AM 5:01 AM 1 min 40 km
8 Charvattur (CHV) 5:07 AM 5:08 AM 1 min 49 km
9 Nileshwar (NLE) 5:17 AM 5:18 AM 1 min 54 km
10 Kanhangad (KZE) 5:29 AM 5:30 AM 1 min 63 km
11 Kotikulam (KQK) 5:39 AM 5:40 AM 1 min 77 km
12 Kasaragod (KGQ) 6:35 AM 5:30 AM 0 min 86 km
ನೀವು ನಕಾಶವನ್ನು ಮೌಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು