ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

GD NPR PASS M G (52263) Schedule

ಸೇವೆಯ ದಿನಗಳು: All days ಶ್ರೇಣಿಗಳು: 
ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯ ದೂರ
1 Gonda (Mg) (GNAN) 5:30 AM 1:30 PM 0 min 0 km
2 Ganga Dham (GADM) 1:40 PM 1:42 PM 2 min 7 km
3 Bangain (BGAN) 1:55 PM 1:57 PM 2 min 16 km
4 Bisheshwarganj (BEU) 2:13 PM 2:15 PM 2 min 25 km
5 Payagpur (PDR) 2:25 PM 2:27 PM 2 min 34 km
6 Chilwariya (CLW) 2:43 PM 2:45 PM 2 min 48 km
7 Bahraich (BRK) 3:05 PM 3:10 PM 5 min 60 km
8 Risia (RS) 3:30 PM 3:32 PM 2 min 73 km
9 Matera (MT) 3:56 PM 3:58 PM 2 min 85 km
10 Nanpara Jn (NNP) 4:15 PM 4:25 PM 10 min 94 km
11 Babaganj (BBJ) 4:43 PM 4:45 PM 2 min 107 km
12 Nepalganj Road (NPR) 5:10 PM 5:30 AM 0 min 114 km
ನೀವು ನಕಾಶವನ್ನು ಮೌಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು