ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

DHO TPO PASS N G (52181) Schedule

ಸೇವೆಯ ದಿನಗಳು: All days ಶ್ರೇಣಿಗಳು: 
ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯ ದೂರ
1 Dholpur (Ng) (DHOA) 5:30 AM 10:40 AM 0 min 0 km
2 Nurpura H (NPH) 10:54 AM 10:56 AM 2 min 7 km
3 Garhi Sandra (GIS) 11:20 AM 11:22 AM 2 min 18 km
4 Soorothee (SRTE) 11:31 AM 11:33 AM 2 min 22 km
5 Bari (BARI) 11:53 AM 11:55 AM 2 min 31 km
6 Mohari (MHF) 12:15 PM 12:17 PM 2 min 40 km
7 Baseri (BED) 12:32 PM 12:34 PM 2 min 46 km
8 Bagthar (BFG) 12:46 PM 12:48 PM 2 min 52 km
9 Tantpur (TPO) 1:05 PM 5:30 AM 0 min 58 km
ನೀವು ನಕಾಶವನ್ನು ಮೌಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು