ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

DHO SRMT PASS N G (52179) Schedule

ಸೇವೆಯ ದಿನಗಳು: All days ಶ್ರೇಣಿಗಳು: 
ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಮನ ನಿರ್ಗಮನ ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯ ದೂರ
1 Dholpur (Ng) (DHOA) 5:30 AM 4:00 AM 0 min 0 km
2 Nurpura H (NPH) 4:14 AM 4:16 AM 2 min 7 km
3 Garhi Sandra (GIS) 4:40 AM 4:42 AM 2 min 18 km
4 Soorothee (SRTE) 4:51 AM 4:53 AM 2 min 22 km
5 Bari (BARI) 5:13 AM 5:15 AM 2 min 31 km
6 Mohari (MHF) 5:35 AM 5:37 AM 2 min 40 km
7 Ranpura (RNB) 5:55 AM 5:57 AM 2 min 48 km
8 Angai H (AGE) 6:15 AM 6:17 AM 2 min 56 km
9 Sirmuttra (SRMT) 7:00 AM 5:30 AM 0 min 70 km
ನೀವು ನಕಾಶವನ್ನು ಮೌಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು