ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತೂರ್ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/3
ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತುರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶೆನ್ಬಾಗತೊಪ್ಪು ದಡ್ಡ ಅಳಿಲಿನ ಧಾಮ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/3
ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತುರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಂಡಾಳ ದೇವಾಲಯ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/3
ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತುರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಂಡಾಳ ದೇವಾಲಯ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org