ಲುಧಿಯಾನಾಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

1/7
ಲುಧಿಯಾನಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗುರುದ್ವಾರ ಮಾಂಜಿ ಸಾಹಿಬ್ - ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
2/7
ಲುಧಿಯಾನಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗುರುದ್ವಾರ ಮಾಂಜಿ ಸಾಹಿಬ್ - ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
3/7
ಲುಧಿಯಾನಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗುರುದ್ವಾರ ಮಾಂಜಿ ಸಾಹಿಬ್
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
4/7
ಲುಧಿಯಾನಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗುರುನಾನಕ್ ಆಟದ ಮೈದಾನ
Photo Courtesy : upload.wikimedia.org
5/7
ಲುಧಿಯಾನಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಹಾರಾಜಾ ರಂಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ವಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್
Photo Courtesy : ludhiana.nic.in