ಕರೂರ್ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

ಮುಖಪುಟ » ಸ್ಥಳಗಳು » ಕರೂರ್ » ಚಿತ್ರಗಳು
1/1
ಕರೂರು ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣ ಪಶುಪತೀಶ್ವರರ್ ದೇವಾಲಯ
Photo Courtesy : www.wikipedia.org