ಬಾದಾಮಿಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು

ಮುಖಪುಟ » ಸ್ಥಳಗಳು » ಬಾದಾಮಿ » ಚಿತ್ರಗಳು
1/15
ಬದಾಮಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗುಹಾ ದೇವಾಲಯ - ವಿಷ್ಣುವಿನ ಚಿತ್ರ
Photo Courtesy : Wikipedia
2/15
ಬದಾಮಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭೂತನಾಥ ದೇವಾಲಯ
Photo Courtesy :
3/15
ಬದಾಮಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯ
Photo Courtesy :
4/15
ಬದಾಮಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯ
5/15
ಬದಾಮಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗುಹಾ ದೇವಾಲಯಗಳು - ವಿಷ್ಣು
Photo Courtesy :